Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over vaccinaties en certificaten

RECYCLAGEPARK 

recyclagepark

Het gemeentelijk recyclagepark bevindt zich in de Boomzagerijstraat (t.h.v. Waregemseweg 43) te 9790 Wortegem-Petegem.

056 68 81 14
milieudienst@wortegem-petegem.be

Verantwoordelijke recyclagepark:
Christophe Poupaert, milieuambtenaar

Recyclageparkwachters:
Torsten Vanmeenen
Stefaan Tomme

Openingsuren en sluitingsdagen

Huishoudelijk reglement recyclagepark - goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2017.

TARIEVEN

Geldende tarieven recyclagepark:

 • voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister:

  • € 0,08/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark;

 • voor houders van een toegangsbadge:
   
  • verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven:

   - € 0,08/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark;

  • zelfstandigen en KMO’s:

   - € 0,08/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark.

Belastingsreglement DIFTAR - goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2020.

TOEGANG TOT HET RECYCLAGEPARK

Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen voor:

 • de inwoners van de gemeente Wortegem-Petegem die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente
 • eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven
 • personen die in Wortegem-Petegem een pand bouwen, renoveren, hebben gekocht of hebben gehuurd, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken (via toegangsbadge)
 • niet-inwoners die komen voor een inwoner van Wortegem-Petegem en dit kunnen aantonen aan de hand van de identiteitskaart.

Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor de aanvoer van bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval, voor:

 • KMO's, zelfstandige ondernemers, handelaars en bedrijven die in Wortegem-Petegem zijn gevestigd en dit kunnen bewijzen.

Personen die niet beschikken over een geldige elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge (aan te kopen bij de milieudienst van de gemeente) worden de toegang tot het recyclagepark geweigerd.

Inwoners wordt toegang verleend via de identiteitskaart.

KMO's en zelfstandige ondernemers, door de gemeente erkende en gekende verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven en bouwers/verbouwers kunnen een toegangsbadge aankopen bij de milieudienst aan de hand van hiernavolgende aanvraagformulieren:

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Op 1 juni 2012 trad het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), beter bekend als het materialendecreet, in werking. Het VLAREMA bevat gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Naar aanleiding van de goedkeuring van het VLAREMA en haar wettelijke verplichtingen (onder andere de tarieven die gemeenten moeten aanrekenen bij de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen), wenst het gemeentebestuur het principe van "de vervuiler betaalt" te hanteren.

Het gemeentelijk recyclagepark staat onder toezicht van de parkwachters en de milieuambtenaar, die gemachtigd zijn om de handelingen zoals vermeld in artikel 4 § 3 van het huishoudelijke reglement, uit te voeren. Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen en voor bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval voor inwoners van Wortegem-Petegem en voor verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven, bouwers/verbouwers, KMO's en zelfstandige ondernemers gevestigd in de gemeente.
De materialen worden door de aanbrenger zelf in de daartoe bestemde container gedeponeerd, zoals bij iedere container aangeduid. Indien de materialen verpakt worden aangevoerd, dienen zij uit de verpakking gegoten te worden op de daartoe voorziene plaats of container.

Wat mag je wel en wat mag je niet naar het recyclagepark brengen?
Raadpleeg hier de volledige lijst.

Bij twijfel vraag hulp aan de parkwachter.

Als je je bezoek een het recyclagepark plant, zorg dat alle materialen in/op uw wagen of aanhangwagen goed zijn afgebonden/afgeschermd, zodat je tijdens het transport geen afval verliest op de openbare weg!
De afvalstoffen moeten zoveel mogelijk vooraf gesorteerd worden aangevoerd, teneinde de verblijfsduur en de wachttijd van de gebruikers op het recyclagepark te beperken.