Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Klokkenluidersmelding

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.
Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij lokaal bestuur Wortegem-Petegem kan melden.

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden.
Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur Wortegem-Petegem samenwerken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, ex-werknemers, consultants, leveranciers, sollicitanten, … .
Politieke vertegenwoordigers vallen niet onder het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling.

Inbreuk

Alle inbreuken op wetgeving die in Vlaanderen van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.
Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Intern meldpunt voor personeelsleden

Meer info vind je hier

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. Je kan je melding schriftelijk (via e-mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan algemeen directeur.
Het interne meldkanaal is enkel beschikbaar voor personeelsleden en wordt opgevolgd door de algemeen directeur

  • Schriftelijke melding via brief of mail

Als je je melding per brief of mail wil versturen, dan richt je deze aan de algemeen directeur.

Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren.

                   Algemeen directeur
                   Waregemseweg 35
                   9790 Wortegem-Petegem

De brief wordt niet geopend voor postbehandeling maar wordt rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

Je kan een melding via mail sturen naar het mailadres algemeen.directeur@wortegem-petegem.be

  • Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen via T 056 68 81 14 en vragen naar de algemeen directeur.

  • Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen.

Je kan via deze link meer informatie vinden over een melding bij Audit Vlaanderen: Klokkenluiden bij de lokale besturen | Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

• de inbreuk van geringe betekenis is;

• de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

Wat gebeurt er als je je melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Je melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid. De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met je om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend?

1. Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
  • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

 
2. Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

infofiche-klokkenluider

infofiche klokkenluidersmelding