Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Heb je een klacht?

We maken een onderscheid tussen een klacht en een melding. Bij een melding brengt de burger de gemeente of het OCMW op de hoogte van bepaalde tekortkomingen in haar functioneren of van een bepaald probleem. 

Meldingen kan je doorgeven via het online meldingsformulier, per (aangetekende) brief, via de app, via sociale media, aan het onthaal of telefonisch op het nummer 056 68 81 14.

Meldingen kunnen vaak eenvoudig opgelost worden. Voor klachten geldt een formele procedure.

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.
Let wel: het gaat hierbij om de administratieve werking van de lokale overheid. Klachten over het beleid vallen hier niet onder, deze moeten op politiek niveau worden behandeld.

Bij klachten naar aanleiding van bekendmakingen (vergunningen/beslissingen/...) kan je terecht bij de betreffende toezichthoudende overheid.

Iedereen kan een klacht indienen over handelingen of gedragingen van de administratie van het lokaal bestuur van Wortegem-Petegem (gemeente en/of OCMW). Een handeling van een persoon, die werkt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of het OCMW Wortegem-Petegem, wordt beschouwd als een handeling van de gemeente of het OCMW Wortegem-Petegem. De klachtindiener moet wel een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben bij de klacht.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk op de noden van de burgers af te stemmen, moedigen wij burgers die een klacht willen indienen aan om ook een suggestie tot verbetering van de werking voor te stellen. 

VOORWAARDEN

Een klacht is ontvankelijk als:

 • De contactgegevens van de klachtindiener gekend zijn (naam en adres).
 • De feiten waarop de klacht betrekking heeft duidelijk omschreven zijn.
 • De klachtindiener een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft bij de behandeling van de klacht.
 • De klacht schriftelijk of elektronisch bij een medewerker of dienst binnen gekomen is en geregistreerd is.
 • De klacht betrekking heeft op handelingen of gedragingen van de diensten van het lokaal bestuur van Wortegem-Petegem.
 • Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem vallen hier niet onder.

Een klacht is niet ontvankelijk als:

 • De klacht reeds behandeld werd.
 • De klacht betrekking heeft op feiten die langer dan 1 jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden.
 • De klacht over de regelgeving gaat.
 • De klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen gaat.
 • De klacht over feiten of handelingen gaat waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is.
 • De klacht over feiten of handelingen gaat waarover een rechtszaak loopt.
 • De klacht kennelijk (duidelijk, goed waarneembaar) ongegrond is.
 • De klager geen belang kan aantonen.
 • De klacht betrekking heeft op feiten of handelingen waarvoor het gemeentebestuur niet bevoegd is.

HOE

Klachten moeten ingediend worden:

KLACHTENBEHANDELING

Binnen de 10 dagen krijg je bericht dat je klacht is ontvangen en verneem je wie jouw klacht verder zal opvolgen. De gemeente of het OCMW handelt de klacht af binnen 45 werkdagen (deze termijn kan verlengd worden mits motivatie) na ontvangst van de klacht.

Als er ergens anders een klacht of beroep kan worden ingediend, dan wordt dit vermeld.

Je ontvangt een antwoord per brief en/of e-mail, of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij verwerken je gegevens conform de privacywetgeving. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring.

Bekijk hier het volledige reglement voor klachtenbehandeling (publicatie 10 mei 2021).