Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.
De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Inzage, uitleg en kopies worden indien mogelijk kosteloos verstrekt. 

Procedure

Aanvraag
Je dient jouw aanvraag schriftelijk in:

  • per brief ter attentie van de dienst Communicatie, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem 
  • per mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.

In de aanvraag vermeld je:

  • je naam en adres
  • duidelijk over welke documenten het gaat
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal, papier ... )

In geval het om een documenten of informatie van persoonlijke aard gaat, moet je ook de reden van je verzoek en je persoonlijk belang hierin motiveren.

Download hier een aanvraagformulier.

Behandeling van de aanvraag
De aanvraag wordt geregistreerd door een medewerker van het secretariaat, waarna de algemeen directeur beslist over de aanvraag. De beslissing en de uitvoering van de beslissing moet gebeuren binnen de 20 kalenderdagen na de registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum 40 dagen.

Als je aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien. Je zal hiervoor dan voldoende tijd ter beschikking krijgen en ook de mogelijkheid om een kopie te bekomen van het document / de documenten. 

De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep
Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur met adres Havenlaan 88 (bus 100) 1000 Brussel. Het beroep kan ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.