Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Meldingsplicht onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder. Dit moet het mogelijk maken om na te gaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

Wanneer melden?

Via het e-loket registreer je wateronttrekking voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dus zowel voor waterlopen en publieke grachten beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM. Na selectie van de waterloop wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde waterbeheerder.

Bekijk het e-loket.

Het e-loket maakt gebruik van het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (ICM/ADM) zodat de nodige veiligheid gegarandeerd wordt.

Wat moet je melden?

  • In het e-loket geef je aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt;
  • Geef aan of je voor onttrekking via een haspel of voor een mobiele waterton opteert;
  • hoeveel water je denkt te onttrekken;
  • en waarvoor je het water zal benutten.

Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder de melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt de aanvrager een onttrekkingsticket. Zodra de aanvrager het onttrekkingsticket (via e-mail) ontvangt, kan gestart worden met de onttrekking. Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand. 

Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

Wanneer niet melden?

In de toekomst is water onttrekken enkel nog toegelaten wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt. Enkel voor volgende onttrekkingen is geen onttrekkingsticket vereist:

  • weidepompen om dieren te drenken;
  • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³;
  • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Permanente installatie

Wie een permanente installatie voor de onttrekking van water wil realiseren moet hiervoor een machtiging aanvragen. Ook de machtiging kan aangevraagd worden via het e-loket wateronttrekking (www.wateronttrekking.be). Bij onttrekking van water via een vaste installatie moet u een verzegelde debietmeter voorzien, die het totale volume onttrokken water vastlegt. U doet aangifte van de onttrokken hoeveelheden voor 15 maart van het daaropvolgende jaar bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wat bij een verbod of een calamiteit?

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. In het e-loket zal je de verboden kunnen raadplegen. Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. Dankzij het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook informeren bij calamiteiten.

Het bekomen van een onttrekkingsticket biedt je als onttrekker geen garanties over de kwaliteit van het water dat je wil onttrekken. Je moet er steeds zelf voor zorgen dat het onttrokken water alleen wordt aangewend voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is.

De verplichte melding van wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen is één van de maatregelen uit het nieuwe uitvoeringsbesluit op de Wet Onbevaarbare Waterlopen dat op 7 mei 2021 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. Meer info over het uitvoeringbesluit vind je hier.

Het e-loket wateronttrekkingen is in opdracht van de VMM uitgewerkt, in nauwe samenwerking met de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Waterweg.