Nieuwe gevarensymbolen

Nieuwe gevaarssymbolen
 
Sinds juni 2017 mogen er geen chemische producten meer in de handel zijn met de oude gevaarsymbolen. 
 
Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.
 
Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen hebben een nieuw etiket. Op de nieuwe etiketten staan nieuwe gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden die meer informatie geven over hoe u gevaarlijke producten veilig kan gebruiken zonder schade aan uw gezondheid of het milieu toe te brengen of zonder bijvoorbeeld een brand of een ontploffing te veroorzaken.
 
Gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen
 
De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen. De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing). 
De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe u een product moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen). 
 
Er worden ook twee signaalwoorden geïntroduceerd; “gevaar” voor de gevaarlijkste producten en “waarschuwing” voor de minder gevaarlijke producten.
 
Hoe voorkom je ongevallen? 9 levensreddende tips!
Bescherm uzelf en uw kinderen.
• Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op
• Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
• Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
• Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
• Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen, …)
• Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt
• Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
• Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
• Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.
 
Eerste hulp bij vergiftiging
• Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, belt u het Europees noodnummer 112.
• Laat het slachtoffer niet braken!
• Spoel langdurig met water in geval van contact met ogen of huid.
• Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval van een ongeluk door inademing.
• Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat.
 

Hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen”
Bedrijvenpark Coupure 21 
9700 Oudenaarde
Tel. 055 31 15 60
www.bvlar.be
communicatie@bvlar.be

Hoor je de brandweersirenes? Volg ons op FB en Twitter!
www.facebook.com/bvlar
@bvlar