Het leven zoals het is ... het politiereglement

  • Dagelijks maak ik een wandeling met mijn hond. Waarop moet ik letten?

Wie met zijn/haar hond (of ander huisdier) gaat wandelen op het openbaar domein (= wegen, voetwegen, openbare parken, pleinen, ...) moet steeds in het bezit zijn van zakje (of ander middel) voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier. Je bent verplicht de uitwerpselen op te rapen en de bevuilde plaats te reinigen.

Honden dienen altijd aan de leiband te worden gehouden. Je mag je hond dus niet onbewaakt vrij laten rondlopen en je moet er altijd op letten dat het dier geen personen of andere dieren lastigvalt, geen voertuigen bespringt of op private eigendommen loopt.

In openbare gebouwen is de toegang voor honden eveneens verboden.

Het spreekt voor zich dat als je een kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke hond hebt, hij gemuilkorfd wordt als jullie gaan wandelen.

Mocht je hond verdwijnen/weglopen neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze diensten.

 

  • Ik woon in een landelijke omgeving en ondervind last van een veldkanon. Wat is toegelaten?

Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken:
- tussen 20.30 en 6.00 uur in de periode van 21 maart tot en met 20 september;
- tussen 19.00 en 7.00 uur in de periode van 21 september tot en met 20 maart.

De kanonnen moeten op minstens 150 meter van een bewoond huis geplaatst worden, waar mogelijk dient een grotere afstand in acht genomen te worden. De tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen.
Het gebruik van een kruit- of ander kanon is enkel toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van het gemeentebestuur. De vergunning wordt steeds ter kennis overgemaakt aan de politie.

 

  • Mijn buur werkt in de zomermaanden vaak in zijn tuin en laat dan zijn radio hard spelen. Mag dat?

Artikel 69 van het politiereglement geeft aan dat het verboden is, zelfs gedurende de dag, radio’s, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten en muziekinstrumenten zo in werking te stellen dat ze op het openbaar domein of buitenshuis uitgalmen zodat de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt verstoord. Dit is eveneens verboden op het openbaar domein en in het bijzonder in openbare parken en speelpleinen. Het gemeentebestuur kan uitzonderingen toestaan voor openbare feestelijkheden, sportmanifestaties en dergelijke meer.
 

  • Wordt het geluid van spelende kinderen als hinderlijk beschouwd?

Neen, dergelijk geluid wordt nooit als hinderlijk beschouwd. De kinderen moeten wel de nachtrust (22u – 7u) van omwonenden, buren respecteren.

 

  • Kan een ‘boomcar’ bestraft worden?

Ja, artikel 72 vermeldt dat het verboden is om een geluidsinstallatie in een voertuig zo hard te laten spelen dat het hoorbaar is voor een buitenstaander (= wie niet in het voertuig heeft plaatsgenomen). De bestuurder wordt, tot het tegendeel bewezen wordt, verantwoordelijk gesteld voor de overlast.

 

  • De hond van de buren blaft onophoudelijk. Wat kan ik hieraan doen?

Blaffende honden bijten niet, maar het kan flink vervelend zijn. Vooral 's nachts kan de luidruchtige hond van de buren voor overlast zorgen. Je spreekt best jouw buur aan over de blaffende hond gezien het zijn/haar verantwoordelijkheid is om het dier het zwijgen op te leggen. De wet zegt immers dat dieren geen abnormale hinder mogen veroorzaken 'door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs'. Indien dat wel het geval is, is de houder van het dier strafbaar.

Wie er meteen de politie wil bijhalen, bedenkt best dat burenrelaties daardoor flink kunnen verzuren, dus spreek de eigenaar van het dier er eerst over aan en zoek samen naar een oplossing. Hou daarbij in het achterhoofd dat de hondeneigenaar misschien niet eens beseft dat zijn hond voor problemen zorgt (bijvoorbeeld als de hond de hele dag alleen thuis is, terwijl het baasje uit werken is). Indien dit niet helpt, kan je altijd je wijkinspecteur aanspreken die zal proberen te bemiddelen.

 

  • Mag ik een blikje cola, na het leegdrinken, uit het autoraam gooien?

Neen. Wie het openbaar domein bevuilt of bevuild heeft, heeft de plicht om dit nadien zo spoedig mogelijk proper te maken. Blikjes, sigarettenpeuken, kauwgom, papiertjes, verpakkingen en gelijkaardig afval wordt aanzien als zwerfvuil. Het weggooien van zwerfvuil, het sluikstorten van zakjes huishoudelijk afval, het oneigenlijk gebruik van staatvuilnisbakjes voor huishoudelijk afval of ander afval van producten die niet ter plaatse geconsumeerd worden, ... is een overtreding van het politiereglement en kan bestraft worden met een boete.

 

  • Naast mijn woning ligt een braakliggend stuk land. Is de eigenaar verplicht dit regelmatig te maaien?

Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een stuk braakliggend land heeft de plicht om het terrein te onderhouden zodat de gezondheid of veiligheid van omliggende stukken grond, de buren of het openbaar domein niet in het gedrang komt..

Verder heeft de grondeigenaar, huurder of gebruiker de plicht om te beletten dat er geen verspreiding kan zijn van de zaadjes van hinderlijke kruidsoorten. De plantengroei moet minstens tweemaal per jaar gemaaid of kort gehouden worden, met name vóór 30 juni en vóór 30 september.

 

  • Welke zijn de gevolgen wanneer men het politiereglement niet naleeft?

Wanneer één of meerdere bepalingen van het politiereglement niet worden nageleefd én dit wordt vastgesteld door een politieman/vrouw dan kan deze een ‘GAS’-pv (proces-verbaal) opstellen. Dit pv wordt nadien verstuurd naar de sanctionerend ambtenaar te Gent die een aantal zaken aftoetst. Deze kan beslissen om de overtreder een geldboete te geven.

 

Meer info?

Raadpleeg het politiereglement online via deze link of vraag het op bij de gemeente, tel. 056 68 81 14, gemeente@wortegem-petegem.be.