Overslaan en naar de inhoud gaan
leden gezocht voor adviesraden

Oproep leden advies- en overlegorganen

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024 worden ook de advies- en overlegorganen opnieuw samengesteld. In onze gemeente zijn volgende advies- en overlegorganen aanwezig:

 1. de jeugdraad
 2. de sportraad
 3. de seniorenraad
 4. de milieuraad
 5. de GECORO
 6. de beheerraad bibliotheek
 7. de cultuurraad
 8. het lokaal overleg kinderopvang

De samenstelling en de werking van deze raden zijn geregeld in de desbetreffende statuten en de huishoudelijke reglementen.
Alle verenigingen, instellingen, enz. … worden aangeschreven voor de respectievelijke raden of overlegstructuren waarin zij een adviserende rol vervullen.

De geïnteresseerde inwoners vinden hieronder per raad of overlegstructuur een oproep en kunnen zich kandidaat stellen.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat bij de samenstelling van de raden/overlegstructuren ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

1. OPROEP LEDEN VOOR DE JEUGDRAAD

Na het aanstellen van een nieuw gemeentebestuur gaan we over tot het vernieuwen en het opnieuw erkennen van de jeugdraad.
De jeugdraad is het adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat met het gemeentelijk jeugdbeleid te maken heeft.

Ben je geïnteresseerd in het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen en jongeren?
Ben je 16 jaar of ouder?
Wil jij ook je stem kwijt over het jeugdbeleid van het gemeentebestuur?
Kortom, heb je interesse in de jeugdraad?

Neem gerust contact op met Silke van de jeugddienst vóór 1 april 2019 via 056 68 81 14 of via jeugddienst@wortegem-petegem.be.

2. OPROEP LEDEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 wordt de raad van bestuur van de sportraad samengesteld. Ben jij als inwoner geïnteresseerd in de sportwerking in Wortegem-Petegem?

Wie zich als deskundige wil engageren om op vrijwillige basis samen met de sportdienst het sportaanbod in Wortegem-Petegem te verbeteren en te verruimen, kan zijn kandidatuur indienen vóór 1 april 2019 gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, of via e-mail aan sportdienst@wortegem-petegem.be. Je dient hierbij te vermelden voor welke functie je jezelf kandidaat stelt: voorzitter, ondervoozitter, secretaris, penningmeester of bestuurslid.

Defnitie van deskundige:
Deskundigen zijn personen die wegens hun sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad. Deskundigen kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad en ze mogen géén enkel politiek mandaat uitoefenen in de gemeente.

De sportinitiatieven van Wortegem-Petegem krijgen een afzonderlijke uitnodiging om zich (opnieuw) kandidaat te stellen als lid van de sportraad.

3. OPROEP LEDEN VOOR DE SENIORENRAAD

De seniorenraad voor de periode 2019-2024 wordt opnieuw samengesteld.
Naast de georganiseerde seniorenverenigingen kunnen ook de niet-georganiseerde senioren deel uitmaken van dit adviesorgaan.

Wie zich hiervoor wil engageren kan zijn/haar kandidatuur vóór 1 april 2019 indienen bij het college van burgemeester en schepenen,  Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

4. OPROEP LEDEN VOOR DE MILIEURAAD

Het gemeentebestuur gaat over tot de samenstelling van een nieuwe milieuraad voor de legislatuur 2019-2024.
Lokale, erkende verenigingen krijgen de kans om een kandidaat voor te stellen. Ook inwoners kunnen zich kandidaat stellen als lid van de milieuraad.

Het doel van de milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente.
Jaarlijks worden een 4-tal vergaderingen georganiseerd rond diverse milieugerelateerde thema’s. Voor de milieuraad 2019-2024 zal worden gewerkt met een effectief stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend stemgerechtigd lid. Indien het effectieve lid niet op de milieuraad kan aanwezig zijn, wordt de plaats ingenomen door het plaatsvervangend lid.

Ben je geïnteresseerd of zijn er in jouw vereniging geïnteresseerde kandidaten, dan kan je jouw kandidatuur vóór 1 april 2019 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

Het schepencollege selecteert aan de hand van de ingediende kandidaturen

 • 5 afgevaardigde leden uit erkende milieu- en natuurverenigingen
 • 1 afgevaardigd lid uit een erkende jachtvereniging
 • 2 afgevaardigde leden uit de onderwijsinstellingen
 • 2 afgevaardigde leden uit de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
 • 1 afgevaardigd lid uit de werkgeversorganisatie
 • 1 afgevaardigd lid uit de werknemersorganisatie
 • 3 afgevaardigde leden uit de landbouworganisaties.

Deze afgevaardigden hebben stemrecht binnen de milieuraad.
Als inwoner kan je ook jouw steentje bijdragen binnen het milieubeleid van onze gemeente, als niet-stemgerechtigd lid.

5. OPROEP LEDEN VOOR DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De GECORO van Wortegem-Petegem bestaat uit 3 deskundigen en 5 leden die de volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen:

 • 3 deskundigen
 • 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
 • 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger voor de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van landbouwers
 • 1 vertegenwoordiger voor de inwoners
 • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector.

De kandidaturen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem vóór 1 april 2019.

Deskundigen dienen volgende zaken te vermelden: naam en adres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

Maatschappelijke geledingen dienen volgende gegevens te vermelden: naam en adres van de kandidaat, van de plaatsvervanger, voor welke geleding de voordracht ingediend wordt, beknopte motivatie en eventuele deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

Info bij Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig ambtenaar, via 056 68 81 14 of via e-mail naar isabelle.vanderlinden@wortegem-petegem.be.

6. OPROEP LEDEN VOOR DE BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK

De beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek is samengesteld uit leden, afgevaardigd door de gemeenteraad, en leden die de gebruikers vertegenwoordigen.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur schriftelijk indienen vóór 1 april 2019 bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

7. OPROEP LEDEN VOOR HET GEMEENTELIJK ADVIESORGAAN VOOR CULTUUR (GAC)

Voor de nieuwe samenstelling van het GAC wordt een oproep gericht aan:

 • de socio-culturele organisaties die een actieve werking kunnen aantonen binnen de gemeente. Zij kunnen een lid aanduiden om te zetelen in het GAC voor zover hij/zij 18 jaar of ouder is, in de gemeente woont, actief betrokken is in de vereniging en geen gemeenteraadslid is;
 • de inwoners die op een constructieve manier willen meewerken aan het gemeentelijk cultuurbeleid, 18 jaar of ouder zijn, een gemotiveerde kandidatuur indienen, wonen in de gemeente en geen gemeenteraadslid zijn.

Nieuwe kandidaten bezorgen hun schriftelijke motivatie vóór 1 april 2019, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.

Een kandidatuur die door een vereniging ingediend wordt, moet ondertekend zijn door de voorzitter van de vereniging.

8. OPROEP LEDEN VOOR HET LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Na het aanstellen van een nieuw gemeentebestuur gaan we over tot het vernieuwen en het opnieuw erkennen van het lokaal overleg kinderopvang. Het lokaal overleg kinderopvang is de gemeentelijke adviesraad voor kinderopvang.

Voor de vertegenwoordiging van de gebruikers in de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang, wenst het gemeentebestuur beroep te doen op individuele ouders en/of grootouders. De vergaderingen gaan twee maal per jaar door.

Wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van het lokaal overleg kinderopvang, kan zich schriftelijk kandidaat stellen vóór 1 april 2019.
Alle kandidaturen zijn te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.