Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lootens Tom

LOOTENS Tom, Volkaartsbeekstraat 13 te Wortegem-Petegem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een bijgebouw, regulariseren landbouwgebouw en aanleggen wateropslag.
De aanvraag heeft als adres Volkaartsbeekstraat (M.) 13 te Wortegem-Petegem.

De deputatie heeft op 1/02/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op 6/02/2018 . Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan :
- de vergunningsaanvrager, Volkaartsbeekstraat 13 te Wortegem-Petegem
- het college van burgemeester en schepenen van Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35
- de deputatie van Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2 te Gent.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2017008806;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2017008806’ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.