Het leven zoals het is ... het politiereglement

V: Aan welke verplichting moet ik voldoen als eigenaar van een dier?

A: Artikel 59 van het politiereglement stelt dat elke houder van een dier (eigenaar, bezitter, bewaker) passende maatregelen moet treffen om te beletten dat het dier kan ontsnappen naar een ander privaat erf, een openbare plaats of naar het openbaar domein.

 

V: Mag ik afbraakmaterialen op de openbare weg werpen tijdens mijn verbouwingswerken?

A: Neen, artikel 19 verbiedt het om zonder enige voorzorgsmaatregel steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen op het openbaar domein of in voertuigen of containers op het openbaar domein te werpen.

Kan je deze materialen niet binnen een afsluiting plaatsen? Dan moeten deze binnen de kortst mogelijke tijd verwijderd worden van het openbaar domein. Afbraakmateriaal, steengruis, bouwstoffen mogen in geen enkel geval na het intreden van de duisternis op het openbaar domein achtergelaten worden tenzij je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming kreeg van het gemeentebestuur. De opgelegde maatregelen vanuit het gemeentebestuur moeten altijd nageleefd worden. Wie werken uitvoert is dus op elk moment verantwoordelijk voor de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers! (art. 21)

 

V: Is een huisnummer verplicht?

A: Ja! Artikel 30 verplicht elke eigenaar/gebruiker/huurder van een woning/gebouw ervoor te zorgen dat er een huisnummer wordt aangebracht. Het huisnummer moet leesbaar zijn vanop het openbaar domein. Wanneer je huisnummer ontbreekt, neem dan contact op met de gemeentelijke diensten.

 

V: Wie moet het voetpad voor mijn woning onderhouden?

A: Alle bewoners moeten instaan voor de reinheid van de aangelande berm of het voetpad voor hun woning. Je moet er eveneens voor zorgen dat de afvoergoot wordt schoongehouden.

Wie het openbaar domein toch bevuilt, moet er ook voor zorgen dat deze opnieuw proper wordt gemaakt (bv. landbouwers die naar aanleiding van hun werkzaamheden op het veld het openbaar domein bevuilen met aarde).

Bij sneeuwval of gladheid ben je ook verplicht om over een breedte van minstens 1m voor je woning het voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken. (art. 40)

 

V: Wanneer mag ik mijn huisvuil buitenzetten?

A: Volgens artikel 32 mogen afvalcontainers (ook bedrijfsafvalcontainers) slechts de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling zal plaatsvinden aan de rand van het openbaar domein geplaatst worden.

Lege afvalcontainers moeten de dag van de ophaling van het openbaar domein worden gehaald. Plaats je container steeds voor je eigen woning/bedrijf!

 

V: Mag ik vuurwerk afschieten op oudejaarsavond?

Ja, artikel 68 geeft aan dat indien het vuurwerk wordt afgestoken in de periode van 31 december vanaf 20.00 uur tot en met 1 januari om 01.00 uur dit toegelaten is zonder dat er toelating nodig is van het gemeentebestuur.

Buiten deze periode is een toelating nodig van het gemeentebestuur om om het even welk vuurwerk af te steken.

 

V: Mag ik een wensballon oplaten?

Neen! Volgens artikel 68 is het altijd verboden op openbare plaatsen én op privéterrein wensballonnen op te laten. Onder wensballonnen verstaan we vliegende lampionnen (meestal vervaardigd uit papier), gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam.

 

V: Welke zijn de gevolgen wanneer men het politiereglement niet naleeft?

Wanneer één of meerdere bepalingen van het politiereglement niet worden nageleefd én dit wordt vastgesteld door een politieman/vrouw dan kan deze een ‘GAS-pv’ (proces-verbaal) opstellen. Dit pv wordt nadien verstuurd naar de sanctionerend ambtenaar te Gent die een aantal zaken aftoetst. Deze kan beslissen om de overtreder een geldboete te geven die kan oplopen tot maximum 350 euro voor meerderjarigen en tot maximum 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar.

 

Meer info?

Raadpleeg het politiereglement hier online of vraag het op bij de gemeente.