Subsidies voor het buiten gebruik stellen van een ondergrondse stookolietank

Om de bodem- en grondwaterverontreiniging via lekkende stookolietanks te beperken en/of te vermijden keert het gemeentebestuur een toelage uit voor het buiten werking stellen van ongebruikte ondergrondse stookolietanks, onder welbepaalde voorwaarden.

De toelage voor het reinigen en verwijderen of opvullen van de buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt:

  • gereinigd en verwijderd: 300 euro
  • gereinigd en opgevuld: 200 euro.

Deze toelage geldt voor ondergrondse tanks, ingegraven of in een groeve geplaatst.

Om aanspraak te maken op de toelage dienen door de aanvrager volgende stukken te worden voorgelegd:

  • een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus of milieudeskundige waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art 6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
  • een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in artikel 6.5.6.3 van het VLAREM II, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of het opvullen van de stookolietank;
  • het in artikel 21 van het decreet van 21 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen;
  • een kopie van de factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft;
  • een plan waarop de ligging van de stookolietank duidelijk op staat aangeduid;
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Meer informatie op het gemeentehuis bij de milieudienst, tel. 056 68 81 14, e-mail: milieudienst@wortegem-petegem.be.
Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.