Cultuur

Cultuur

Contactpersoon

Ruth Debels, diensthoofd bibliotheek en cultuur
Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem
tel. 055/30.99.84
fax. 055/30.99.83
mail ruth.debels@wortegem-petegem.be.  
 

Taken en bevoegdheden

 • Ondersteuning van de gemeentelijke cultuurraad.
 • Organisatie van culturele manifestaties en activiteiten in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad (bv. organiseren van tentoonstellingen, lezingen, concerten…).

Interesse in culturele activiteiten?

Inwoners die op de hoogte wensen gebracht te worden van culturele activiteiten, georganiseerd door de gemeentelijke cultuurdienst en cultuurraad, sturen hun mailadres naar : ruth.debels@wortegem-petegem.be.

-----top
Erkenning en subsidies socioculturele verenigingen

Naar analogie met de sport- en de jeugdverenigingen werd voor de socioculturele verenigingen een erkennings- en subsidiereglement opgesteld.

Socioculturele verenigingen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden kunnen een subsidie krijgen. Deze subsidie wordt toegekend op basis van de activiteiten die de erkende socioculturele vereniging ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

-----top
Samenstelling bestuur gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

Naam

Functie

Adres

Mariette Cnockaert                 Penningmeester     Peeshoek 4
9790 Wortegem-Petegem
Lieve De Buck
lieve.debuck1@telenet.be
Voorzitster Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
Ghislaine Van Bel Lid Oudenaardseweg 105
9790 Wortegem-Petegem
Marie-Claire Taelman Lid Lindestraat 2
9790 Wortegem-Petegem
Frans Vandenhende Lid Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
Jacques Vancraeyenest Secretaris Tjammelsstraat 28
9790 Wortegem-Petegem
Annie Lens Lid Heuzelstraat 20
9790 Wortegem-Petegem
Francis Goossens Lid Oudenaardseweg 123
9790 Wortegem-Petegem
Sofie Van Hamme Lid Oudenaardseweg 8
9790 Wortegem-Petegem
Jimmy Santens Lid Waregemseweg 67
9790 Wortegem-Petegem
Jürgen Colpaert Lid Vrouweneikstraat 27
9790 Wortegem-Petegem
Veerle Nachtegaele Schepen van cultuur Oudenaardseweg 73
9790 Wortegem-Petegem
Ruth Debels Cultuurdienst P.a. Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem
-----top
Doel gemeentelijke raad voor cultuurbeleid
De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de raad voor cultuurbeleid betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid door, voor de besluitvorming, de raad voor cultuurbeleid om advies te vragen over alle aangelegenheden die vallen onder de culturele materies.
De erkende raad voor cultuurbeleid heeft daarnaast als opdracht om het plaatselijke culturele werk te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties enerzijds en het organiseren van eigen activiteiten anderzijds.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij :
 • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid ;
 • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord ;
 • onderzoek verrichten naar en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied ;
 • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding ;
 • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.
De raad, samengesteld uit leden die met veel inzet en enthousiasme het cultuurbeleid in Wortegem-Petegem willen helpen uitbouwen, hanteert een open-debatcultuur.  Iedereen mag en moet in de mogelijkheid zijn om in alle vrijheid zijn of haar mening te uiten.
-----top
Activiteiten

2015

 • Peetje Knikkersprijs : vzw 't Sneukelwiel.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Lieve De Buck en Frans Vandenhende.

2013

 • Peetje Knikkersprijs : de groep van 14 vrijwilligers in WZC De Linde te Petegem.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Heemkundige Kring Bouveloo.

2010

 • Peetje Knikkersprijs : Carlos Aelvoet.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Hambosmuseum.

2008

 • Week van de Amateurkunsten (WAK), georganiseerd door het gemeentebestuur van 25 april tot 4 mei 2008 met als thema 'Vreemdgaan toegestaan'.
 • Advies aan het college van burgemeester en schepenen om de big band 'The Monkey Butlers' uit Wortegem-Petegem te erkennen als culturele vereniging.
 • Medewerking aan het onthaal door het gemeentebestuur van de nieuwe inwoners op 28 juni 2008.
 • Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen met 'Melike en Osama' die Oosterse troubadoursliederen brachten.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : toegekend aan het Sint-Mauruskoor voor zijn 40-jarig bestaan.
 • Peetje Knikkersprijs : toegekend aan het verbroederingscomité Elsenheim-Elsegem voor zijn jarenlange inzet.

2007

 • Oprichting heemkundige kring 'Bouveloo'.
 • Infoavond inzake de wetgeving rond en de verzekering van de vrijwilliger.
 • Peetje Knikkersprijs : ploeg van de speelpleinwerking 'Speelkriebels'.
 • 11 juliviering : Boombal.
 • Inhuldiging Bruun de Beer aan de gemeentelijke bibliotheek.
 • Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen met het historisch muziekensemble Zefiro Torna, de traditionele muziekgroep Amorroma en de jazzsaxofonist en fluitist Philippe Laloy, die het programma 'Les Tisserands' uitvoerden.

2006

 • Medewerking aan de jubileumviering “25 jaar ‘Tsoefleurke”.
 • Peetje Knikkersprijs : Yvette Heyze.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Davidsfonds Wortegem-Petegem.
 • Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen met het Oxalys Ensemble op zondag 15 oktober 2006 te Petegem.

2005

 • Tentoonstelling Reinaert de Vos van beeldhouwer Chris Ferket in de abdij van Beaulieu.
 • Peetje Knikkersprijs : Ivan Speleers als voorzitter Wortegemsen Feesten.
 • Cultuurprijs Armand Verschoore : Orgelcomité Moregem.
 • Kerstconcert te Petegem in samenwerking met het Davidsfonds.

2004

 • Peetje Knikkersprijs : Paul Dewilde.
 • Cultuurprijs : feestcomité van Elsegem.
 • Medewerking aan de week van de bibliotheek.
 • Kerstconcert te Petegem met de Zuidoostvlaamse Zangvereniging en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

2003

 • Peetje Knikkersprijs : Rik Ottevaere.
 • Cultuurprijs : Veerle Casteleyn.
 • 11-juliviering : organisatie en kinderpoëzietoneel Roald Dahl.
 • Hector Plancquaertviering : medewerking.
 • Kerstconcert te Elsegem “Nu sijt wellekome” met jeugdkoor Alouette en het Zuidvlaams Vocaal Ensemble, organist Tom Hoornaert en pianiste Elke Busselen.
-----top
Heemkundige kring 'Bouveloo'
 • De heemkundige kring van Wortegem-Petegem zag het daglicht op 9 juli 2007 en kreeg de naam “Bouveloo”, een verwijzing naar het Bouvelobos.  In het begin van de 20ste eeuw strekte het bos zich uit over de gemeenten Petegem, Wortegem, Elsegem en Anzegem.  Vroeger zouden ook Moregem, Ooike, Eine, Zingem, Asper en Gavere uitlopers van het Bouvelobos hebben gehad.  Omdat de heemkundige kring de 5 dorpen van het huidige Wortegem-Petegem wil bereiken, lijkt deze benaming de lading te dekken.

  Het Bouvelobos is ook het hoogste punt van de gemeente en wie een wandeling maakt door deze restant van wat ooit de grootste houtreserve was van Zuid-Vlaanderen, voelt dat deze plaats een groot verleden uitademt.

  De heemkundige kring wil het lokale erfgoed behoeden van de ondergang en doorgeven aan de latere generaties. Via verzamelen, bewaren en archiveren van allerhande materiaal dat de lokale geschiedenis zichtbaar maakt, wil de kring een gegevensbank aanbieden aan de inwoners van onze gemeente.
   

 • Bent u in het bezit van documenten zoals foto’s, kiezerslijsten, schoolrapporten, menu’s, geboorteprentjes, doodsprentjes, huwelijksaankondigingen, schriftstukken die refereren naar vroegere verenigingen, tijdschriften, boeken… en wat dies meer zij, wij willen ze graag archiveren.
  Ook zaken die voor u misschien niet zo belangrijk zijn, kunnen voor ons de moeite van het bewaren waard zijn. En wat u niet kwijt wil, kan gekopieerd worden.
  Wie een verhaal heeft i.v.m. personen, verenigingen, gebeurtenissen, flora en fauna, laat het weten, wij komen met de nodige nieuwsgierigheid graag tot bij u om het te noteren.
  E-postadres : heemkunde.bouveloo@telenet.be
  Telefoon : 055/30.30.89.
   
 • De heemkundige kring Bouveloo is er voor iedereen die geboeid is door ons rijk plaatselijk erfgoed.
  Wie nieuwsgierig, curieus, benieuwd is naar de ernstige, plezierige, trieste en bijwijlen zelfs hallucinante geschiedenis van Elsegem, Moregem, Ooike, Petegem en Wortegem, kan zich op één van de volgende manieren aansluiten en ontvangt drie tijdschriften per jaar :
  - gewoon lid (abonnee)   : 10,00 euro.
  - steunabonnement        : 15,00 euro.
  - erelid                            : 30,00 euro.
  - beschermend lid           : 65,00 euro.

  Bankrekeningnummer van de Heemkundige Kring 'Bouveloo' :  737-0219814-55.
  Adres : Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem.
   

 • Open zondagen

  Elke derde zondag van de maand: 9.30-12.00 uur :
  18 september 2011 - 16 oktober 2011 - 20 november 2011 - 18 december 2011. 
  Adres: Ooikeplein 1a (oud gemeentehuis).

  Dank zij de medewerking van velen krijgt ons archief stilaan vorm. Wij willen u graag tonen wat wij tot nu toe verzameld hebben over ons Wortegem-Petegem. Elke derde zondag van de maand tussen 9.30 en 12.00 uur kan u het lokaal bezoeken en zullen leden van de kring u wegwijs maken. In de maanden juli en augustus zijn we gesloten.
   

 • Webstek : www.bouveloo.be
-----top