Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
vzw

Heb je een vzw? Vergeet je statuten niet aan te passen tegen 1 januari 2024!


Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die op dat moment al bestonden, moeten uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de nieuwe wet.

Wat moet u aanpassen?

Dat verschilt van vzw tot vzw en is afhankelijk van het feit of de bestaande statuten eerder uitgebreid of beperkt zijn en van het feit of de statuten veel of weinig afwijken van (aanvullende) bepalingen uit de huidige en nieuwe wet.

Technische wijzigingen:    

In de eerste plaats moet u aandacht hebben voor een aantal ‘technische wijzigingen’. Zo moet u in de statuten voortaan verwijzen naar het WVV en niet langer naar de vzw-wet van 1921. Daarnaast werd onder meer de term ‘raad van bestuur’ vervangen door ‘bestuursorgaan’ en moet u voortaan ‘ondernemingsrechtbank’ zeggen in plaats van ‘rechtbank van koophandel’.

Inhoudelijke wijzigingen:     

Het nieuwe WVV zorgt ook voor een heel aantal inhoudelijke wijzigingen. Zo kan een vzw voortaan opgericht worden door twee personen, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het doel (waarom wordt de vzw opgericht) en het voorwerp (wat doet de vzw = activiteiten), werden de bevoegdheden van de algemene vergadering verruimd, is een coöptatie van bestuurders mogelijk in bepaalde gevallen, moet er apart over de jaarrekening en de kwijting van de bestuurders gestemd worden, werd de oproepingstermijn voor de algemene vergadering opgetrokken van 8 naar 15 dagen, enz.

Hoe ga je te werk?

1.    De bestuurders stellen nieuwe statuten op die in lijn zijn met de nieuwe regels. 
2.    Roep de algemene vergadering bijéén. Om over een statutenwijziging te beslissing heb je een dubbele 2/3de meerderheid nodig. Dit betekent dat 2/3de van de leden aanwezig moet zijn en 2/3de voor de wijziging moet stemmen.
3.    Je dient de juiste formulieren in bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van je regio. Je kan de formulieren raadplegen op de website van FOD Justitie. Naast de formulieren voeg je ook een verslag van de notulen van de algemene vergadering op. Je voegt daarnaast ook een betalingsbewijs toe voor het neerleggen van de nieuwe statuten bij de griffie.
4.    De rechtbank zal de documenten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor meer informatie over de procedure en de te gebruiken formulieren kan je terecht op de website van FOD Justitie.
Of op Aanpassing statuten vzw’s voor 1 januari 2024 | Vlaanderen.be