Wortegem-Petegem
home > Cultuur

Cultuur


Cultuur

Contactpersoon

Ruth Debels, diensthoofd bibliotheek en cultuur
Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem
tel. 055/30.99.84
fax. 055/30.99.83
mail ruth.debels@wortegem-petegem.be.  

Taken en bevoegdheden

 • Ondersteuning van de gemeentelijke cultuurraad.
 • Organisatie van culturele manifestaties en activiteiten in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad (bv. organiseren van tentoonstellingen, lezingen, concerten…).

Interesse in culturele activiteiten?

Inwoners die op de hoogte wensen gebracht te worden van culturele activiteiten, georganiseerd door de gemeentelijke cultuurdienst en cultuurraad, sturen hun mailadres naar : ruth.debels@wortegem-petegem.be.  

top
-----


Samenstelling bestuur gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

Naam

Functie

Adres

Mariette Cnockaert Penningmeester Peeshoek 4
9790 Wortegem-Petegem
Edwin De Brauwere Lid Voskensstraat 6/A
9790 Wortegem-Petegem
Lieve De Buck
lieve.debuck1@telenet.be
Voorzitster Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
Anna Sarkisian Lid Vrezeveld 70
9790 Wortegem-Petegem
Ghislaine Van Bel Lid Oudenaardseweg 105
9790 Wortegem-Petegem
Marie-Claire Taelman Lid Lindestraat 2
9790 Wortegem-Petegem
Frans Vandenhende Lid Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
Jacques Vancraeyenest Secretaris Tjammelsstraat 28
9790 Wortegem-Petegem
Annie Lens Lid Heuzelstraat 20
9790 Wortegem-Petegem
Francis Goossens Lid Oudenaardseweg 123
9790 Wortegem-Petegem
Sofie Van Hamme Lid Oudenaardseweg 8
9790 Wortegem-Petegem
Jimmy Santens Lid Waregemseweg 67
9790 Wortegem-Petegem
Jürgen Colpaert Lid Vrouweneikstraat 27
9790 Wortegem-Petegem
Veerle Nachtegaele                   Schepen van cultuur Oudenaardseweg 73
9790 Wortegem-Petegem
Ruth Debels Cultuurdienst P.a. Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem

top
-----


Doel gemeentelijke raad voor cultuurbeleid


De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.
 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de raad voor cultuurbeleid betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid door, voor de besluitvorming, de raad voor cultuurbeleid om advies te vragen over alle aangelegenheden die vallen onder de culturele materies.
 
De erkende raad voor cultuurbeleid heeft daarnaast als opdracht om het plaatselijke culturele werk te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties enerzijds en het organiseren van eigen activiteiten anderzijds.
 
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij :
 • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid ;
 • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord ;
 • onderzoek verrichten naar en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied ;
 • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding ;
 • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.
De raad, samengesteld uit leden die met veel inzet en enthousiasme het cultuurbeleid in Wortegem-Petegem willen helpen uitbouwen, hanteert een open-debatcultuur.  Iedereen mag en moet in de mogelijkheid zijn om in alle vrijheid zijn of haar mening te uiten.
top
-----


Verslagen cultuurraad

top
-----


Erkenning en subsidies socio-culturele verenigingen


Naar analogie met de sport- en de jeugdverenigingen werd voor de socio-culturele verenigingen een erkennings- en subsidiereglement opgesteld.

Socio-culturele verenigingen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden kunnen een subsidie krijgen. Deze subsidie wordt toegekend op basis van de activiteiten die de erkende socio-culturele vereniging ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

top
-----


Activiteiten


2003

 • Peetje Knikkersprijs : Rik Ottevaere.
 • Cultuurprijs : Veerle Casteleyn.
 • 11-juliviering : organisatie en kinderpoëzietoneel Roald Dahl.
 • Hector Plancquaertviering : medewerking.
 • Kerstconcert te Elsegem “Nu sijt wellekome” met jeugdkoor Alouette en het Zuidvlaams Vocaal Ensemble, organist Tom Hoornaert en pianiste Elke Busselen.

2004

 • Peetje Knikkersprijs : Paul Dewilde.
 • Cultuurprijs : feestcomité van Elsegem.
 • Medewerking aan de week van de bibliotheek.
 • Kerstconcert te Petegem met de Zuidoostvlaamse Zangvereniging en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

2005

 • Tentoonstelling Reinaert de Vos van beeldhouwer Chris Ferket in de abdij van Beaulieu.
 • Peetje Knikkersprijs : Ivan Speleers als voorzitter Wortegemsen Feesten.
 • Cultuurprijs Armand Verschoore : Orgelcomité Moregem.
 • Kerstconcert te Petegem in samenwerking met het Davidsfonds.

2006

 • Medewerking aan de jubileumviering “25 jaar ‘Tsoefleurke”.
 • Peetje Knikkersprijs : Yvette Heyze.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Davidsfonds Wortegem-Petegem.
 • Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen met het Oxalys Ensemble op zondag 15 oktober 2006 te Petegem.

2007

 • Oprichting heemkundige kring 'Bouveloo'. 
 • Infoavond inzake de wetgeving rond en de verzekering van de vrijwilliger.
 • Peetje Knikkersprijs : ploeg van de speelpleinwerking 'Speelkriebels'.
 • 11 juliviering : Boombal.
 • Inhuldiging Bruun de Beer aan de gemeentelijke bibliotheek.
 • Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen met het historisch muziekensemble Zefiro Torna, de traditionele muziekgroep Amorroma en de jazzsaxofonist en fluitist Philippe Laloy, die het programma 'Les Tisserands' uitvoerden.

2008

 • Week van de Amateurkunsten (WAK), georganiseerd door het gemeentebestuur van 25 april tot 4 mei 2008 met als thema 'Vreemdgaan toegestaan'.
 • Advies aan het college van burgemeester en schepenen om de big band 'The Monkey Butlers' uit Wortegem-Petegem te erkennen als culturele vereniging.
 • Medewerking aan het onthaal door het gemeentebestuur van de nieuwe inwoners op 28 juni 2008.
 • Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen met 'Melike en Osama' die Oosterse troubadoursliederen brachten.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : toegekend aan het Sint-Mauruskoor voor zijn 40-jarig bestaan.
 • Peetje Knikkersprijs : toegekend aan het verbroederingscomité Elsenheim-Elsegem voor zijn jarenlange inzet.

2010

 • Peetje Knikkersprijs : Carlos Aelvoet.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Hambosmuseum.

2013

 • Peetje Knikkersprijs : de groep van 14 vrijwilligers in WZC De Linde te Petegem.
 • Armand Verschoorecultuurprijs : Heemkundige Kring Bouveloo.
top
-----


Heemkundige kring 'Bouveloo'

 • De heemkundige kring van Wortegem-Petegem zag het daglicht op 9 juli 2007 en kreeg de naam “Bouveloo”, een verwijzing naar het Bouvelobos.  In het begin van de 20ste eeuw strekte het bos zich uit over de gemeenten Petegem, Wortegem, Elsegem en Anzegem.  Vroeger zouden ook Moregem, Ooike, Eine, Zingem, Asper en Gavere uitlopers van het Bouvelobos hebben gehad.  Omdat de heemkundige kring de 5 dorpen van het huidige Wortegem-Petegem wil bereiken, lijkt deze benaming de lading te dekken.

  Het Bouvelobos is ook het hoogste punt van de gemeente en wie een wandeling maakt door deze restant van wat ooit de grootste houtreserve was van Zuid-Vlaanderen, voelt dat deze plaats een groot verleden uitademt.

  De heemkundige kring wil het lokale erfgoed behoeden van de ondergang en doorgeven aan de latere generaties. Via verzamelen, bewaren en archiveren van allerhande materiaal dat de lokale geschiedenis zichtbaar maakt, wil de kring een gegevensbank aanbieden aan de inwoners van onze gemeente.

 • Bent u in het bezit van documenten zoals foto’s, kiezerslijsten, schoolrapporten, menu’s, geboorteprentjes, doodsprentjes, huwelijksaankondigingen, schriftstukken die refereren naar vroegere verenigingen, tijdschriften, boeken… en wat dies meer zij, wij willen ze graag archiveren.
  Ook zaken die voor u misschien niet zo belangrijk zijn, kunnen voor ons de moeite van het bewaren waard zijn. En wat u niet kwijt wil, kan gekopieerd worden.
  Wie een verhaal heeft i.v.m. personen, verenigingen, gebeurtenissen, flora en fauna, laat het weten, wij komen met de nodige nieuwsgierigheid graag tot bij u om het te noteren.
  E-postadres : heemkunde.bouveloo@telenet.be
  Telefoon : 055/30.30.89.

 • De heemkundige kring Bouveloo is er voor iedereen die geboeid is door ons rijk plaatselijk erfgoed.
  Wie nieuwsgierig, curieus, benieuwd is naar de ernstige, plezierige, trieste en bijwijlen zelfs hallucinante geschiedenis van Elsegem, Moregem, Ooike, Petegem en Wortegem, kan zich op één van de volgende manieren aansluiten en ontvangt drie tijdschriften per jaar :
  - gewoon lid (abonnee)   : 10,00 euro.
  - steunabonnement        : 15,00 euro.
  - erelid                          : 30,00 euro.
  - beschermend lid           : 65,00 euro.

  Bankrekeningnummer van de Heemkundige Kring 'Bouveloo' :  737-0219814-55.
  Adres : Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem.

 • Open zondagen

  Elke derde zondag van de maand: 9.30-12.00 uur :
  18 september 2011 - 16 oktober 2011 - 20 november 2011 - 18 december 2011. 
  Adres: Ooikeplein 1a (oud gemeentehuis).

  Dank zij de medewerking van velen krijgt ons archief stilaan vorm. Wij willen u graag tonen wat wij tot nu toe verzameld hebben over ons Wortegem-Petegem. Elke derde zondag van de maand tussen 9.30 en 12.00 uur kan u het lokaal bezoeken en zullen leden van de kring u wegwijs maken. In de maanden juli en augustus zijn we gesloten.

 • Webstek : www.bouveloo.be
top
-----


Erfgoedboerderij 't Keibos te OoikeVeel plant- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Minder bekend is dat de typische landbouwrassen hetzelfde lot beschoren is. In Vlaanderen heeft Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) zich tot doel gesteld om het genetisch patrimonium van onze eigen oude landbouw- en neerhofdieren te vrijwaren voor de vergetelheid. SLE tracht tot volwaardige populaties per ras te komen, zodat de genetische diversiteit niet meer dreigt te slinken.Het houden van authentieke rassen vormt tevens een bijdrage tot innovatie van de landbouw in brede zin.

Het is belangrijk dat de oorspronkelijke neerhof- en boerderijrassen meer herkenbaar worden bij het ruimere publiek. Om dit doel te bereiken zijn erfgoedboererijen van grote waarde. Eén van de eerste erfgoedboerderijen bevindt zich in onze gemeente.

´t Keibos is een typisch voorbeeld hoe een dergelijke boerderij eruit kan zien. Naast diverse authentieke kippenrassen – Kortrijks hoen, Goudbrakel, Zottegems hoen, Herve hoen, Ardenner, Ardenner bolstaart en Vlaamse koekoek - vind je er ook de eend van Vorst, de Vlaamse gans en de Vlaamse smierel.
Op de erfgoedboerderij ’t Keibos ligt het zwaartepunt echter op de kweek van twee inheemse geitenrassen: de Kempense geit (ook Duinengeit genoemd) en de Vlaamse (bonte) geit. Naast het instandhouden van diverse bloedlijnen van deze twee rassen is ook het onderzoek naar de oorsprong van deze rassen, de geschiedenis van de geit in Vlaanderen, de rol van geitenbonden en geitensyndicaten, buitengewoon belangrijk op deze erfgoedboerderij.
Het motto luidt: “Levend Erfgoed verdient onze aandacht en zorg!”

Bezoek kan enkel op afspraak.

Erfgoedboerderij ´t Keibos
Frans en Lieve Vandenhende-De Buck
Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
055/30.30.89
frans.vandenhende@telenet.be  
top
-----